Vpis

 

VPIS V 1. LETNIK VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

- GRADBENIŠTVO

- VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

 

Informacije o vpisu dobite na mob: 041 351 164 ali na email: edc.visja@guest.arnes.si.

 

Rok za oddajo Prijave za vpis na višjo strokovno šolo je do 8. marca 2016. Elektronski prijavni obrazec za vpis dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani,ga podpišete ter ga pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

O izidu izbirnega postopka boste obveščeni najpozneje do 22. julija 2016.

 

Oddati smete samo eno prijavo. Vpis kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi Prijave za vpis, se opravi do 22. avgusta 2016. 

 

Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.

 

Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljeni delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer:

- spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega oziroma zadnjih dveh letnikov

 oziroma,

- spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002 ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj oziroma,

- spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste končali srednjo šolo v tujini.

 

Vpis sprejetih s prvo prijavo bo potekal v ponedeljek, 22.8.2016, od 10.00 do 16.00 ure.

 

 VPIS KOT OBČAN

 

V izjemnih primerih, npr. delo v tujini, materinstvo, nesreče, bolezen ... se je na višješolski program mogoče vpisati po zaključenih vpisnih rokih kot občan ob pogoju, da kandidat v vlogi utemelji razloge in plača vpisnino in šolnino po pogodbi. Občan nima pravic, ki izvirajo iz statusa študenta, lahko pa prisostvuje predvanjem in opravlja izpite.

 
VPIS V 1. LETNIK VIŠJE STROKOVNE SLUŽBE - DRUGI PRIJAVNI ROK
 
 
Kandidati za vpis v višjo strokovno šolo se na prosta mesta lahko prijavite od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.
 
Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 
Pri vpisu je potrebno na vpogled predložiti original zaključnega spričevala srednje šole (štiriletne ali program 3+2) ali dokazila o opravljenem poslovodskem/delovodskem/mojstrskem izpitu in preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika (vpisni pogoji) ter poravnati vpisnino 350,00 € in obrok šolnine 50,00 €. Prinesti morate še dve svoji fotografiji. Preostalo šolnino je možno poravnati v 10 mesečnih obrokih po 150,00 €.
 
Če vas zanima vpis na naša višješolska študijska programa, vam priporočamo, da že zdaj izpolnite predprijavo za vpis. Predprijava je zgolj informativne narave in ni obvezujoča. O možnostih vpisa vas bomo pravočasno obvestili.
 
 

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na šoli EDC Kranj do začetka študijskega leta. 

 

 
Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno imeti doseženih najmanj 20 KT.

 


 Vpis v 2. letnik 
 

Za vpis v 2. letnik Višje strokovne šole je potrebno imeti doseženih najmanj 45 kreditnih točk, v celoti poravnano šolnino za 1. letnik ter vpisnino za 2. letnik. Za ponovni vpis v letnik pa je potrebno doseči najmanj 20 KT in napisati vlogo.

 

 Vpis bo potekal:

- v sredo, 21.9.2016, od 10.00 do 16.00
- v četrtek, 22.9.2016, od 10.00 do 16.00 ure.